Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Die Voorbereidheid van Onderwysers om Afrikaanse Kinder- en Jeugliteratuur te Onderrig

Elma Marais

Abstract


Die doel van hierdie artikel is om verslag te doen van ʼn studie wat geloods is om te bepaal wat onderwysers in die intermediêre fase se gereedheid is om letterkunde in die klaskamer te onderrig en te gebruik. Die studie is onderneem vanuit ʼn interpretatiewe paradigma waarna ʼn kwalitatiewe navorsingsbenadering gevolg is. Die kwalitatiewe benadering het aan die navorser die geleentheid gegee om die navorsingsvraag in diepte te ondersoek. Buiten dat daar van die kwalitatiewe navorsingsbenadering gebruik gemaak is, is ʼn fenomenologiese ontwerp gebruik sodat die fenomeen met die deelnemers bespreek kon word en ryk beskrywings daaruit gehaal kon word. Daar is in die studie gevind dat onderwysers wat deel was van die studie nie noodwendig voorbereid is om letterkunde te onderrig nie. Vakadviseurs is in party gevalle ook nie in staat om werklik leiding aan die onderwysers te gee nie.


Keywords


Children’s literature; school curriculum; interpretive paradigm; qualitative Research; phenomenology

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.25159/0027-2639/3575

Refbacks

  • There are currently no refbacks.